Portfolio Icon

Portfolio Icon
Icon set: Practika Icons
Author: DryIcons
License: Freeware
Readme file
Commercial usage:   Allowed
Posted: April 21, 2010
Download Icon